Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

zadanie 02-22 – dostawę i wymianę 7297 sztuk głowic termostatycznych firmy Danfoss VERSA 5216 w mieszkaniach i lokalach na osiedlach Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej w Poznaniu.

Oferty powinny odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, którą można odebrać w Kierownictwie Osiedli na os. Armii Krajowej 101 (pokój nr 2), po uprzednim uiszczeniu opłaty w wysokości 200 zł netto + 23% VAT za specyfikację przelewem na konto Spółdzielni nr 47 1020 4027 0000 1202 0035 4118. Kopię przelewu wraz z dokładną nazwą firmy oraz numerem NIP należy bezwzględnie okazać przy odbiorze specyfikacji, celem wystawienia faktury za materiały przetargowe.

Oferty należy składać u Zamawiającego na os. Armii Krajowej 101 (pokój nr 2 lub 3), w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 9:00-14:00 do 23 marca br. do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 24 marca br. o godz. 15:00. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.