Kierownictwo Osiedla Piastowskiego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę oraz dostawę z wymianą wodomierzy zimnej i ciepłej wody z możliwością zdalnego odczytu oraz systemem inkasenckim na os. Piastowskie w Poznaniu.

Kwota i termin wpłaty wadium – 13.000,00 zł do 07.07.2022 r. Termin składania ofert – do 08.07.2022 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi 08.07.2022 r. o godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego na os. Piastowskim 63 w Poznaniu.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania oferty, zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w sekretariacie Kierownictwa Osiedla lub uzyskać w wersji elektronicznej po wpłaceniu 800,00 zł brutto (słownie: osiemset zł 00/100) przelewem na konto Kierownictwa Osiedla nr 57 1020 4027 0000 1102 0035 4084.

Termin realizacji zamówienia – do 16.12.2022 r.

Osobą uprawioną do kontaktu z oferentami jest: Adam Kostecki, tel. 61-222-38-55, adam.kostecki@osiedlemlodych.pl.

Kierownictwo Osiedla Piastowskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.