Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu w oparciu o Zasady przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę sprzętu i oprogramowania do wirtualizacji dla potrzeb Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Osiedle Młodych” w Poznaniu.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: 70 dni od daty podpisania umowy.

Oferta powinna odpowiadać wymogom zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która udostępniana będzie w wersji elektronicznej na wniosek przesłany na adres mail: przetargdlait@osiedlemlodych.pl. Warunkiem udziału w przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 6.000,00 zł brutto, płatne do dnia 24 stycznia 2022 r.

Termin składania ofert – do 24 stycznia 2022 r. do godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni, pokój 18 (kancelaria).
Otwarcie ofert nastąpi 24 stycznia 2022 r. o godz. 14:00 w siedzibie Spółdzielni bez udziału oferentów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 878 95 07.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny