Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony w oparciu o „Zasady przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień” obowiązujące w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu na

dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego dla potrzeb Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu z podziałem na:

dostawę sprzętu – Zadanie nr 1
dostawę sprzętu – Zadanie nr 2

Oferta powinna odpowiadać wymogom zawartym w „SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA”, która udostępniana będzie w wersji elektronicznej po przesłaniu wniosku na: itkontakt@osiedlemlodych.pl.

Warunkiem udziału w przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości:

Zadanie nr 1 – 1 200,00 zł brutto
Zadanie nr 2 – 3 000,00 zł brutto

najpóźniej do dnia 10 maja 2023 r. przelewem na konto Spółdzielni: nr 47 1020 4027 0000 1502 0035 4068. Potwierdzoną przez Bank kopię przelewu należy bezwzględnie dołączyć do materiałów ofertowych.

Ofertę należy złożyć w siedzibie  Spółdzielni  Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, osiedle Piastowskie 16, pok. 18 (kancelaria) do dnia 11 maja 2023 r. do godz. 1200.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 maja 2023 r. o godz. 15:15.

Termin realizacji zamówienia:

Zadanie nr 1: 10 dni od podpisania umowy
Zadanie nr 2: 21 dni od podpisania umowy

Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są:

  • p. Piotr Nowak – tel. 618-790-411 w. 338, piotr.nowak@osiedlemlodych.pl
  • p. Jarosław Jarmużek – tel. 618-790-411 w. 314, jaroslaw.jarmuzek@osiedlemlodych.pl

Wpłaty wadium i złożenia oferty należy dokonać odrębnie dla każdego zadania. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny