Zarząd  Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu w oparciu o „Zasady przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień” obowiązujące w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego dla potrzeb Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu.

Oferta powinna odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia”, która udostępniana będzie w wersji elektronicznej po przesłaniu wniosku na: itkontakt@osiedlemlodych.pl.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium, którego wysokość określona została w specyfikacji zamówienia, najpóźniej do dnia 27.05.2024 r. przelewem na konto PKO V Oddział w Poznaniu, 47 1020 4027 0000 1502 0035 4068. Potwierdzoną przez bank kopię przelewu należy bezwzględnie dołączyć do materiałów ofertowych.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, osiedle Piastowskie 16, pok. 18 (kancelaria) do 28 maja 2024 r.  do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi 28 maja 2024 r. o godz. 15:15  w siedzibie Zarządu Spółdzielni, osiedle Piastowskie 16, w Klubie Pracownika.

Termin realizacji zamówienia: 21 dni od podpisania umowy.

Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są:

  • p. Jacek Przybylak, tel. 61 879 04 11 w. 313, jacek.przybylak@osiedlemlodych.pl
  • p. Jarosław Jarmużek, tel. 61 879 04 11 w. 314, jaroslaw.jarmuzek@osiedlemlodych.pl.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.