Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony w oparciu o „Zasady przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień” obowiązujące w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, na:

dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego dla potrzeb Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu z podziałem na: dostawę sprzętu – Zadanie nr 1, dostawę sprzętu – Zadanie nr 2.

Oferta powinna odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, która udostępniana będzie w wersji elektronicznej po przesłaniu wniosku na: itkontakt@osiedlemlodych.pl.

Warunkiem udziału w przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości:

  • Zadanie nr 1 – 1 200,00 zł brutto;
  • Zadanie nr 2 – 3 000,00 zł brutto,

najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2023 r. przelewem na konto Spółdzielni: nr 47 1020 4027 0000 1502 0035 4068. Potwierdzoną przez bank kopię przelewu należy bezwzględnie dołączyć do materiałów ofertowych.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych”w Poznaniu, osiedle Piastowskie 16, pok. 18 (kancelaria) do 24 kwietnia 2023 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi 24 kwietnia 2023 r. o godz. 15:30.

Termin realizacji zamówienia:

  • Zadanie nr 1: 10 dni od podpisania umowy;
  • Zadanie nr 2: 21 dni od podpisania umowy.

Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są:

  • p. Piotr Nowak – tel. 61 879 04 11 w. 338, piotr.nowak@osiedlemlodych.pl,
  • p. Jarosław Jarmużek, tel. 61 879 04 11 w. 314, jaroslaw.jarmuzek@osiedlemlodych.pl.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.