Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony w oparciu o „Zasady przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień” w Spółdzielni na:

dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego (system operacyjny i pakiet biurowy) dla potrzeb Spółdzielni.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy. Oferta powinna odpowiadać  wymogom zawartym w „SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA”, która  udostępniana będzie w wersji elektronicznej. Warunkiem udziału w przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 5.000,00 zł brutto.

Termin składania ofert do dnia 3 sierpnia 2020 r. do godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni – pokój 18 (kancelaria). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 sierpnia 2020 r. o godz. 14:30 w siedzibie Spółdzielni w Klubie Pracownika bez udziału oferentów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 878 95 07.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny