Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu w oparciu o „Zasady przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień” w Spółdzielni ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego (system operacyjny i pakiet biurowy) dla potrzeb Spółdzielni.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy. Oferta powinna odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, którą można odebrać w siedzibie Spółdzielni (os. Piastowskie 16, pok. 305) w godz. 10.00 – 14.00 po uprzednim przedstawieniu dowodu wpłaty, której należy dokonać w kasie Spółdzielni w kwocie brutto 100,00 zł. Warunkiem udziału w przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości brutto 3.000,00 zł. Termin składania ofert do dnia 7 maja 2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni (pok. 18 – kancelaria). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 maja 2019 r. o godz. 14:00 w siedzibie Spółdzielni w Klubie Pracownika.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 878 95 07.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny