Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę wodomierzy, 525 sztuk ciepłej i 538 sztuk zimnej wody z nakładką do odczytu zdalnego (montaż przez pracowników Spółdzielni) do lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, pralni i pomieszczeń pozostałych oraz dostawę wodomierzy z montażem, 2983 sztuk ciepłej i 3162 sztuk zimnej wody z nakładką do odczytu zdalnego do lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, pralni i pomieszczeń pozostałych w budynkach wielorodzinnych na osiedlach Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej w Poznaniu.

Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę, instalację i konfigurację portalu internetowego lub systemu inkasenckiego do obsługi wszystkich wodomierzy.

Oferty powinny odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, którą można odebrać w Kierownictwie Osiedli na os. Armii Krajowej 101 (pokój nr 2), po uprzednim uiszczeniu opłaty w wysokości 500 zł netto + 23% VAT za specyfikację przelewem na konto Spółdzielni nr 47 1020 4027 0000 1202 0035 4118.

Kopię przelewu wraz z dokładną nazwą firmy oraz numerem NIP należy bezwzględnie okazać przy odbiorze specyfikacji, celem wystawienia faktury za materiały przetargowe.

Termin realizacji zadania do 22 grudnia 2023 r, oferenci chcący uczestniczyć w przetargu będą musieli wpłacić wadium w wysokości 10.000 zł na konto Spółdzielni jw.

Oferty należy składać u Zamawiającego na os. Armii Krajowej 101 (pokój nr 2), w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 8:00-13:00 do 27 czerwca br. do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 28 czerwca br. o godz. 15:30. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.