Kierownictwo Osiedli Stare Żegrze i Polan Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu w oparciu o Zasady przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień obowiązujące w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę wodomierzy ciepłej i zimnej wody z nakładką do odczytu zdalnego (montaż przez pracowników Spółdzielni) do lokali mieszkalnych i lokali użytkowych oraz dostawę z montażem wodomierzy ciepłej i zimnej wody z nakładką do odczytu zdalnego do lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych na osiedlu Stare Żegrze w Poznaniu.

Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę, instalację i konfigurację portalu internetowego lub systemu inkasenckiego do obsługi wszystkich wodomierzy.

Oferta powinna odpowiadać wymogom zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która udostępniana będzie w wersji elektronicznej, po przesłaniu dowodu wpłaty na starezegrze@osiedlemlodych.pl. Wpłatę należy dokonać przelewem na konto PKO BP 59 1020 4027 0000 1702 0035 4142 w wysokości 500 zł brutto (słownie: pięćset zł 00/100).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium, którego wysokość określona jest w specyfikacji najpóźniej do 20.02.2024 r. przelewem na podane wyżej konto.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Kierownictwa Osiedli Stare Żegrze i Polan w Poznaniu – os. Stare Żegrze 41-42, do 21.02.2024 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi 21.02.2024 r. o godz. 15:30 w pomieszczeniu Rady Osiedli Stare Żegrze i Polan, os. Stare Żegrze 49A, Poznań

Termin realizacji zamówienia do: 15.11.2024 r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.