Kierownictwo Osiedli Stare Żegrze i Polan Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu w oparciu o „Zasady przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień” obowiązujące w Spółdzielni ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę wodomierzy ciepłej i zimnej wody z nakładką do odczytu zdalnego (montaż przez pracowników Spółdzielni) do lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dostawę z montażem wodomierzy ciepłej i zimnej wody z nakładką do odczytu zdalnego do lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielorodzinnych na osiedlach Stare Żegrze i Polan w Poznaniu.

Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę, instalację i konfigurację systemu inkasenckiego do obsługi wszystkich wodomierzy. Oferta powinna odpowiadać  wymogom zawartym w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, która udostępniana będzie w wersji elektronicznej, po  przesłaniu  dowodu  wpłaty na starezegrze@osiedlemlodych.pl. Wpłatę należy dokonać przelewem na konto PKO BP 59 1020 4027 0000 1702 0035 4142 w wysokości 300 zł brutto (słownie: trzysta zł 00/100). Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium, którego wysokość określona jest w specyfikacji najpóźniej do 19.07.2022 r. do godz. 12:00 przelewem na podane wyżej konto. Potwierdzoną przez Bank kopię przelewu należy bezwzględnie dołączyć do materiałów ofertowych. Ofertę należy złożyć w siedzibie  Kierownictwa Osiedli Stare Żegrze i Polan w Poznaniu (os. Stare Żegrze 41-42) do 20.07.2022 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi 20.07.2022 r. o godz. 16:30 w pomieszczeniu Rady Osiedli Stare Żegrze i Polan (os. Stare Żegrze 49A, Poznań).

Termin realizacji zamówienia do: 30.11.2022 r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny