Kierownictwo Osiedla Pomet Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę wodomierzy ciepłej i zimnej wody z nakładką do odczytu zdalnego (montaż przez pracowników Spółdzielni) do lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, lokali własnych i pralni Osiedla Pomet w Poznaniu.

Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę, instalację i konfigurację systemu inkasenckiego do obsługi wszystkich wodomierzy.

Termin wpłaty wadium – 6.000,00 zł do 14.07.2022 r. Termin składania ofert do 14.07.2022 r. do godz. 13.00. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 17.00 w siedzibie Kierownictwa Osiedla Pomet  14.07.2022 r.

Oferty powinny odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, którą zainteresowani otrzymają za odpłatnością (800,00 zł brutto, płatne przelewem na konto PKO BP SA V/O Poznań 02 1020 4027 0000 1902 0035 4100) w siedzibie Kierownictwa Osiedla Pomet w godz. 8.00 – 14.00, tel. 61 879 47 87.

Kierownictwo Osiedla Pomet zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.