Kierownictwo Osiedla Rusa Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę wodomierzy ciepłej i zimnej wody z nakładką do odczytu zdalnego (montaż przez pracowników Spółdzielni) do lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, lokali własnych, pralni os. Rusa w Poznaniu.

Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę, instalację i konfigurację systemu inkasenckiego lub portalu internetowego do obsługi wszystkich wodomierzy.

Ważne daty w procedurze przetargowej:

  • od 19.04.2023 r. – wydawanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  • do 18.05.2023 r. – składanie ofert przetargowych i wpłata wadium do godz. 12.00
  • 18.05.2023 r. – otwarcie ofert o godz. 17.00 w siedzibie Zamawiającego

Koszt zakupu specyfikacji przetargowej: 100 zł.
Wartość wadium: 10 000 zł

Termin zakończenia dostawy: 31 lipca 2023 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Wszelkie płatności związane z przetargiem należy wnosić na konto Zamawiającego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Kierownictwie Osiedla Rusa, tel 61 874 02 42.