Kierownictwo Osiedla Rusa Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

dostawę wodomierzy ciepłej i zimnej wody z nakładką do odczytu zdalnego (montaż przez pracowników Spółdzielni) do lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, lokali własnych, pralni os. Rusa w Poznaniu. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę, instalację i konfigurację systemu inkasenckiego lub portalu internetowego do obsługi wszystkich wodomierzy.

Ważne daty w procedurze przetargowej:

  • od 29.05.2023 r. – wydawanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  • do 12.06.2023 r. – składanie ofert przetargowych i wpłata wadium do godz. 12.00
  • 12.06.2023 r. – otwarcie ofert o godz. 17.00 w siedzibie zamawiającego.

Koszt zakupu specyfikacji – 100 zł.
Wartość wadium 10 000 zł.
Termin zakończenia dostawy: 31 sierpnia 2023 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Wszelkie płatności związane z przetargiem należy wnosić na konto Zamawiającego. Dodatkowe informacje można uzyskać w Kierownictwie Osiedla Rusa, tel 61 874 02 42.