Kierownictwo Osiedla Rusa Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę wodomierzy ciepłej i zimnej wody z nakładką do odczytu zdalnego (montaż przez pracowników Spółdzielni) do lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, lokali własnych, pralni os. Rusa w Poznaniu.

Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę, instalację i konfigurację systemu inkasenckiego do obsługi wszystkich wodomierzy.

Ważne daty w procedurze przetargowej:

  • od 23.06.2022 r. – wydawanie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • do 21.07.2022 r. – składanie ofert przetargowych i wpłata wadium do godz. 12.00,
  • 21.07.2022 r. otwarcie ofert o godz. 17.00 w siedzibie zamawiającego.

Koszt zakupu specyfikacji – 100 zł. Wartość wadium – 10 000 zł. Termin zakończenia inwestycji: 30 września 2022 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Wszelkie płatności związane z przetargiem należy wnosić na konto Zamawiającego. Dodatkowe informacje można uzyskać w Kierownictwie Osiedla Rusa, tel 61 874 02 42.