Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

zadanie 08-2024 – dostawę 925 sztuk wodomierzy ciepłej i zimnej wody z nakładką do odczytu zdalnego (montaż przez pracowników Spółdzielni) do lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, lokali własnych, pralni oraz dostawę z montażem 4 479 sztuk wodomierzy ciepłej i zimnej wody z nakładką do odczytu zdalnego do lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, lokali własnych, pralni na os. Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej w Poznaniu. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę, montaż, instalację i konfigurację urządzeń zapewniających dostęp do wskazań poprzez portal internetowy lub dostawę, instalację i konfigurację systemu inkasenckiego do obsługi wszystkich wodomierzy.

Kwota i termin wpłaty wadium – 12.000,00 zł do 14.05.2024 r.

Termin składania ofert – do 15.05.2024 r. do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi 15.05.2024 r. o godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego na os. Armii Krajowej 101 w Poznaniu.

Termin realizacji zadania: do 20.12.2024 r.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania oferty, zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w sekretariacie Kierownictwa Osiedli lub uzyskać w wersji elektronicznej po wpłaceniu 492,00 zł brutto  (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa  złote 00/100)   przelewem na konto Kierownictwa Osiedli nr 47 1020 4027 0000 1202 0035 4118.

Osobami do kontaktu z oferentami są: Paweł Wyszowski, Łukasz Budny, Wojciech Paczkowski, tel. 61 877 20 24, armiikrajowej@osiedlemlodych.pl.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu, Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu, jego odwołania lub unieważnienia bez podania przyczyny.