Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy

na wybór dostawcy energii elektrycznej w 2019 roku dla punktów poboru Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu.

Przewidywana roczna ilość zakupu energii: 6394 [MWh] przy 1021 Punktów Poboru Energii (1. 96 PPE, taryfa C11, 305 [MWh] 2. 20 PPE, taryfa C12A, 55 [MWh] 3. 7 PPE, taryfa C21, 250 [MWh], 4. 898 PPE, taryfa G11,5784 [MWh]).

Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny Spółdzielni. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest p. Grzegorz Koralewski tel. 618-790-411 w.373. Zapytania można składać na adres e-mailowy Spółdzielni: techniczny@osiedlemlodych.pl

Informacje o zainteresowanych dostawcach energii elektrycznej zawierające:

  • dane oferenta,
  • aktualny pełny wyciąg lub odpis odpowiednich dokumentów uprawniających do prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem przetargu,
  • wykaz najważniejszych dostaw wykonanych dla zarządców nieruchomości, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane

należy złożyć w terminie do dnia 25 października 2018 r. do godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu (os. Piastowskie 16) w pok. 18 (kancelaria) w zamkniętych kopertach z napisem „Dostawa energii elektrycznej w 2019 roku dla PPE SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu”.

Powyższe informacje nie mogą zawierać proponowanej ceny z tyt. dostawy energii elektrycznej. Wybrane firmy zostaną zaproszone do II etapu przetargu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.