Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, os. Lecha 121,  61-298 Poznań, tel. 61 87 77 961, 61 223 38 99, ogłasza przetarg nieograniczony na:

kompleksowy remont dachu pawilonu handlowo-usługowego zlokalizowanego na os. Lecha 43 w Poznaniu.

Termin realizacji: do 20.10.2016 r.
Wysokość wadium: 30.000 zł.

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać (odpłatnie) w Administracji Osiedli Lecha i Czecha, os. Lecha 121, pokój 105, w godz.: 10:00 – 12:00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do 17.08.2016 r. do godz. 14:30. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.08.2016 r. o godz. 15:00. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny.