Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:

zadanie 06-22 – malowanie elewacji wraz z robotami towarzyszącymi budynku  zlokalizowanego na os. Bohaterów II Wojny Światowej 31-37 w Poznaniu.

Termin realizacji do 30 listopada 2022 r.

Oferta powinna odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, którą można odebrać w Kierownictwie Osiedli na os. Armii Krajowej 101, pokój nr 2, po uprzednim uiszczeniu opłaty w wysokości 200zł netto + 23% VAT za specyfikację przelewem na konto Spółdzielni nr 47 1020 4027 0000 1202 0035 4118. Kopię przelewu wraz z dokładną nazwą firmy oraz numerem NIP należy bezwzględnie okazać przy odbiorze specyfikacji, celem wystawienia faktury za materiały przetargowe. Ofertę należy złożyć u Zamawiającego na os. Armii Krajowej 101, pokój nr 2, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 9:00-14:00 do 27 maja br. do godz. 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 30 maja br. o godz. 1700. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.