Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

malowanie klatek schodowych (22 szt.) w budynkach 5-kondygnacyjnych na os. Lecha 2-13, 110-119 w Poznaniu.

Termin realizacji – 31.10.2021 r.
Wysokość wadium – 17 500 zł.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  można odebrać (odpłatnie -100 zł, płatne przelewem na nr konta 52 1020 4027 0000 10020035 4126, PKO BP SA V Odział w Poznaniu) w Kierownictwie Osiedli Lecha i Czecha (os. Lecha 121, pokój 105) w godz. od 10:00 do 12:00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do 12.04.2021 roku do godz. 13:00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 12.04.2021 r. o godz. 15:30. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kierownictwo Osiedli zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.