Kierownictwo Osiedla Lecha-Czecha Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

malowanie klatek schodowych (30 szt.) w budynkach 5-kondygnacyjnych na os. Lecha 80-89, 90-97 i 98-109 w Poznaniu.

Termin realizacji: 30.11.2020 r.
Wysokość wadium: 12.000,00 zł.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać (odpłatnie) w Kierownictwie Osiedla Lecha-Czecha (os. Lecha 121, pokój 105) w godz. od 10:00 do 12:00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do 01.07.2020 r. do godz. 13:00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 01.07.2020 r. o godz. 15:00. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kierownictwo Osiedla zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dane kontaktowe:
Kierownictwo Osiedla Lecha-Czecha
os. Lecha 121
61-298 Poznań
tel. 61 877 78 95, 61 222 38 99
e-mail: lecha@osiedlemlodych.pl