Kierownictwo Osiedli Stare Żegrze i Polan Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na

malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych na os. Stare Żegrze 87 i 180 – 185 w Poznaniu w 2023 roku.

Oferta powinna odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, która udostępniana będzie w wersji elektronicznej, po przesłaniu dowodu wpłaty na starezegrze@osiedlemlodych.pl.

Wpłatę należy dokonać przelewem na konto PKO BP 59 1020 4027 0000 1702 0035 4142 w wysokości 300 zł brutto (słownie: trzysta zł 00/100).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium, którego wysokość określona jest w specyfikacji najpóźniej do dnia: 10.10.2023 r. przelewem na podane wyżej konto.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Kierownictwa Osiedli Stare Żegrze i Polan w Poznaniu – os. Stare Żegrze 41-42, do 11.10.2023 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi 11.10.2023 r. o godz. 1530 w pomieszczeniu Rady Osiedli Stare Żegrze i Polan, os. Stare Żegrze 49A, Poznań.

Termin realizacji zamówienia do: 20.12.2023 r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.