Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

malowanie klatek schodowych w budynkach na osiedlach Oświecenia 62/63 i Powstań Narodowych 56-61 w Poznaniu.

Termin składnia ofert i wpłaty wadium: do dnia 01.04.2019 r., godz. 13.00, otwarcie oferty nastąpi w dniu 01.04.2019 r. o godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego. Szczegółowe dane o zakresie robót, sposobie sporządzenia oferty, wysokości i formie wpłacenia wadium itp. zawiera „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”. Osobą upoważnioną do rozmów z oferentami jest Kierownik Osiedli (tel. 61 877 39 31). Powyższe specyfikacje zainteresowani otrzymają za odpłatnością 80 zł w pokoju nr 5, tel. 61 877 39 31 wyłącznie w godz. 10.00-13.00. Rozpatrywane będą tylko oferty opracowane wg powyższych danych.

Kierownictwo Osiedli zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.