Kierownictwo osiedli Stare Żegrze i Polan Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu w oparciu o „Zasady przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień” obowiązujące w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym na os. Stare Żegrze 180–185 w Poznaniu w 2024 roku.

Wysokość wadium: 13 800,00 zł.
Termin realizacji zamówienia: 16.12.2024 r.

Oferta powinna odpowiadać  wymogom zawartym w „Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia”, która udostępniana będzie w wersji elektronicznej, po przesłaniu dowodu wpłaty na starezegrze@osiedlemlodych.pl. Wpłatę należy dokonać przelewem na konto PKO BP  59 1020 4027 0000 1702 0035 4142 w wysokości 300 zł brutto (słownie: trzysta zł 00/100).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do 21.05.2024 r. przelewem na podane wyżej konto.

Oferty za wybrane zadania należy składać w siedzibie Kierownictwa Osiedli Stare Żegrze i Polan w Poznaniu, os. Stare Żegrze 41- 42, do 22.05.2024 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.05.2024 r. o godz. 15:30 w pomieszczeniu Rady Osiedli Stare Żegrze i Polan, os. Stare Żegrze 49A, Poznań.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.