Kierownictwo Osiedla Stare Żegrze –Polan Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

malowanie klatek schodowych, wiatrołapów, piwnic oraz pomieszczeń ogólnego użytku na os. Polan i os. Stare Żegrze w Poznaniu.  

Termin wykonania zamówienia: 15.12.2020 r.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania ofert zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą Zainteresowani mogą odebrać w Kierownictwie Osiedla (os. Stare Żegrze 41) po uprzednim uiszczeniu opłaty w wysokości 50 zł (pok. 2,3 – w godz. 10.00-13.00).

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłata wadium w wysokości 9 500,00 zł w terminie do 20.03.2020 r. Oferty należy składać w Kierownictwie Osiedla (os. Stare Żegrze 41) do dnia 20.03.2020 r. do godz. 13.00. Otwarcie ofert nastąpi 23.03.2020 r. o godz. 15.00 w siedzibie Rady Osiedla (os. Stare Żegrze 49A).

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.