Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

malowanie parteru, piętra A, klatek schodowych, przedsionków i korytarzy lokatorskich wraz z wymianą opraw oświetleniowych w budynku mieszkalnym 16-kondygnacyjnym na osiedlu Oświecenia 57/58 w Poznaniu.

Termin wykonania prac: 15.12.2023 r. Wadium: 24 tys. zł 

Termin składnia ofert i wpłaty wadium: do dnia 31.08.2023 r. do godz. 13.00, natomiast otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2023 r. o godz. 17.00 w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółowe dane o zakresie robót, sposobie sporządzenia oferty i formie wpłacenia wadium itp. zawiera „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”.

Osobą upoważnioną do rozmów z oferentami jest Kierownik Techniczny Osiedli tel. 61 877 39 31.

Powyższe specyfikacje zainteresowani otrzymają za odpłatnością 100 zł po dokonaniu przelewu na konto: 35 1020 4027 0000 1102 0035 4092

Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.