Kierownictwo Osiedla Pomet Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

modernizację instalacji elektrycznej w budynkach wysokich w celu dostosowania jej do wymogów przeciwpożarowych na ul. Krańcowej 48, 50, 52 i 54 w Poznaniu.

Termin wpłaty wadium – 4.500,00 zł do dnia 25.10.2022 r.
Termin składania ofert do 26.10.2022 r. do godz. 13.00.

Otwarcie ofert nastąpi o godz. 16.00 w siedzibie Kierownictwa Osiedla Pomet 26.10.2022 r. Oferty powinny odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, którą zainteresowani otrzymają za odpłatnością (100,00 zł brutto, płatne przelewem na konto PKO BP SA V/O Poznań 02 1020 4027 0000 1902 0035 4100) w siedzibie Kierownictwa Osiedla Pomet w godz. 8.00 – 14.00, tel. 61 879 47 87.

Kierownictwo Osiedla Pomet zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.