Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” ogłasza przetarg nieograniczony na:

1. modernizację instalacji elektrycznych WLZ na os. Oświecenia 62/63 i os. Powstań Narodowych 56-61 w Poznaniu.

Termin składnia ofert i wpłaty wadium: do 04.03.2019 r., godz. 13.00, otwarcie oferty nastąpi 04.03.2019 r. o godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego.

2. wymianę instalacji gazowej, ciepłej i zimnej wody, cyrkulacyjnej i pionów kanalizacyjnych w 3 budynkach 5-kondygnacyjnych na os. Jagiellońskim 5-6, 7-8, 42-48 w Poznaniu.

Termin składnia ofert i wpłaty wadium: do 07.03.2019 r., godz. 13.00, otwarcie oferty nastąpi 07.03.2019 r. o godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółowe dane o zakresie robót, sposobie sporządzenia oferty, wysokości i formie wpłacenia wadium itp. zawiera „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”. Osobą upoważnioną do rozmów z oferentami jest Kierownik Osiedli – tel. 61 877 39 31.

Powyższe specyfikacje zainteresowani otrzymają za odpłatnością 80 zł w pokoju nr 5 – tel. 61 877 39 31 wyłącznie w godz.10.00-13.00. Rozpatrywane będą tylko oferty opracowane wg powyższych danych.

Kierownictwo Osiedli zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.