Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie malowania wiatrołapów i holi wejściowych w budynkach mieszkalnych na osiedlach Lecha i Czecha w Poznaniu w 2024 roku:

zadanie nr 1 – w budynku os. Lecha 122-129 i 

zadanie nr 2 – w budynku os. Czecha 61-72.

 

Kwota i termin wpłaty wadium –    do 14.05.2024 r.

Zadanie nr 1: 5.000,00 zł

Zadanie nr 2: 6.000,00 zł

Termin składania ofert – do 15.05.2024 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi o godz. 15:30 w siedzibie Zamawiającego w dniu 15.05.2024 r.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania oferty, zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w siedzibie Kierownictwa Osiedli (pok. nr 106) w godz. 10:00-12:00 po wpłaceniu 300,00 zł brutto (słownie: trzysta zł 00/100) przelewem na konto Kierownictwa Osiedli nr 52 1020 4027 0000 1002 0035 4126.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest: Mariusz Mozgała tel.: 695 151 348, mariusz.mozgala@osiedlemlodych.pl

 

Termin realizacji zamówienia: do 30 września 2024 r.

Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.