Kierownictwo Osiedla Orła Białego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu w oparciu o „Zasady przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień” obowiązujące w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie remontu balkonów na os. Orła Białego 74, 75

Zadanie 1a – 2 piony na os. Orła Białego 74 (m. 1-121, 5-125),

Zadanie 1 – 2 piony na os. Orła Białego 74 (m. 6-126) i 75 (1-121),

Oferta powinna odpowiadać  wymogom zawartym w „specyfikacji istotnych warunków zamówienia”,  która  udostępniana  będzie w wersji  elektronicznej, po  przesłaniu  dowodu  wpłaty na adres: orlabialego@osiedlemlodych.pl. Wpłatę należy dokonać przelewem na konto Spółdzielni nr 50 1020 4027 0000 1602 0035 4159 w wysokości 100,00 zł brutto (słownie: sto zł 00/100) za specyfikację dla każdego zadania.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium, którego wysokość określona jest w SIWZ najpóźniej do dnia 08 maja 2024 r. przelewem na konto Spółdzielni nr 50 1020 4027 0000 1602 0035 4159.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Kierownictwa Osiedla Orła Białego w Poznaniu, os. Orła Białego 4, pok. 17 (sekretariat) do dnia 09 maja 2024 r. do godz. 1200.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 maja 2024 r. o godz. 1500.

 

Termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2024 r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny