Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego Oświecenia i Powstań Narodowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu w oparciu o „Zasady przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień” obowiązujące w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

 Wykonanie remontu balkonów w budynkach V kondygnacyjnych na osiedlach Jagiellońskim, Oświecenie i Powstań Narodowych w Poznaniu w 2024 r.

Zadanie nr 1 – remont 25 balkonów na osiedlu Jagiellońskim nr 15-16, 17

Zadanie nr 2 – remont 50 balkonów na osiedlu Jagiellońskim nr 102, 103, 117, 118, 119, 125, 126

Zadanie nr 3 – remont 40 balkonów na osiedlu Oświecenia nr 84, 85, 91, 92

Zadanie nr 4 – remont 30 balkonów na osiedlu Powstań Narodowych nr 4, 5, 6

Oferta powinna odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacji istotnych warunków  zamówienia”, która udostępniana będzie w wersji elektronicznej po przesłaniu dowodu wpłaty  na jagiellonskie@osiedlemlodych.pl Wpłatę należy dokonać przelewem na konto PKO BP SA V/O Poznań 35 1020 4027 0000 1102 0035 4092 w wysokości 100,00 zł brutto (słownie: sto złotych 00/100) za każdą specyfikację.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium, którego wysokość określona została w specyfikacji zamówienia odrębnie dla każdego zadania najpóźniej do dnia 22.04.2024 r. przelewem na konto PKO BP SA V/O Poznań 35 1020 4027 0000 1102 0035 4092. Potwierdzoną przez Bank kopię przelewu należy bezwzględnie dołączyć do materiałów ofertowych.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Kierownictwa Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych w Poznaniu, ul. Chyżańska 3, pok. 5 (kancelaria) do dnia 22.04.2024 r. do godz.  1500.

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.04.2024 r. o godz. 1700 w siedzibie Kierownictwa Osiedli  Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych w Poznaniu, ul. Chyżańska 3, pok. 9.

Termin realizacji zamówienia dla wszystkich zadań: 31.10.2024 r.

Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.