Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu w oparciu o „Zasady przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień” obowiązujące w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie remontu Domu Kultury „Orle Gniazdo” na os. Lecha 43 w Poznaniu

etap I do realizacji w roku 2024

Oferta powinna odpowiadać wymogom „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, która  udostępniana  będzie w wersji  elektronicznej, po  przesłaniu  dowodu  wpłaty na  biuro@osiedlemlodych.pl. Wpłatę należy dokonać przelewem na konto PKO V oddział w Poznaniu, 47 1020 4027 0000 1502 0035 4068 w wysokości 200,00 zł brutto (słownie: dwieście zł 00/100) za specyfikację.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium, którego wysokość określona została w specyfikacji zamówienia, najpóźniej do dnia 08.04.2024 r. przelewem na konto PKO V oddział w Poznaniu, 47 1020 4027 0000 1502 0035 4068. Potwierdzoną przez Bank kopię przelewu należy bezwzględnie dołączyć do materiałów ofertowych.

Ofertę należy złożyć w siedzibie  Zarządu Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Osiedle Młodych” w Poznaniu, osiedle  Piastowskie  16,  pok. 18  (kancelaria) do dnia 09.04.2024 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.04.2024 r. o godz. 15.15 w siedzibie Zarządu Spółdzielni, osiedle Piastowskie 16, w Klubie Pracownika.

Termin realizacji zamówienia: 17.09.2024 r.

Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są:

  • p. Arkadiusz Kasperek, tel. 618-790-411 w. 317, arkadiusz.kasperek@osiedlemlodych.pl
  • p. Grzegorz Koralewski, tel. 618-790-411 w. 373, grzegorz.koralewski@osiedlemlodych.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny