Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu w oparciu o „Zasady przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień” obowiązujące w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie w roku 2024 docieplenia ścian ze zmianą kolorystyki elewacji budynków mieszkalnych wraz z robotami towarzyszącymi:

                                        Zadanie nr 1 – os. Tysiąclecia 63-66

                                        Zadanie nr 2 – os. Polan 35-40

                                        Zadanie nr 3 – os. Stare Żegrze 23-28

                                        Zadanie nr 4 – os. Rusa 101-114

Oferta powinna odpowiadać  wymogom zawartym w  „SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA” , która  udostępniana  będzie w wersji  elektronicznej, po  przesłaniu  dowodu  wpłaty na biuro@osiedlemlodych.pl. Wpłatę należy dokonać przelewem na konto Spółdzielni nr 47 1020 4027 0000 1502 0035 4068 w wysokości 1000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc zł 00/100) za każdą specyfikację.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium, którego wysokość określona została w specyfikacji zamówienia odrębnie dla każdego zadania najpóźniej do dnia 15.04.2024 roku przelewem na konto Spółdzielni nr 47 1020 4027 0000 1502 0035 4068. Potwierdzoną przez Bank kopię przelewu należy bezwzględnie dołączyć do materiałów ofertowych.

Ofertę należy złożyć w siedzibie  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Osiedle Młodych”  w Poznaniu,  osiedle  Piastowskie  16,  pok. 18  (kancelaria) do dnia 16 kwietnia 2024 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 kwietnia 2024 r. o godz. 15.15 w siedzibie Zarządu Spółdzielni, osiedle Piastowskie 16, w Klubie Pracownika.

Termin realizacji zamówienia:

Zadanie nr 1 i 4:  30 września 2024 r.

Zadanie nr 2 i 3:  31 października 2024 r.

Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są:

p. Arkadiusz Kasperek, tel. 618-790-411 w. 317, arkadiusz.kasperek@osiedlemlodych.pl

p. Grzegorz Koralewski, tel. 618-790-411 w. 373, grzegorz.koralewski@osiedlemlodych.pl

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.