Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego Oświecenia i Powstań Narodowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu w oparciu o „Zasady przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień” obowiązujące w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

Na wymianę instalacji gazowej, ciepłej i zimnej wody, cyrkulacji i pionów kanalizacyjnych w budynkach V kondygnacyjnych na osiedlach Jagiellońskim, Oświecenie i Powstań Narodowych w Poznaniu w 2024 r.

Zadanie 1 – Wymiana instalacji gazowej, ciepłej i zimnej wody, cyrkulacji i pionów kanalizacyjnych na osiedlu Jagiellońskim nr 15-16

Zadanie 2 – Wymiana instalacji gazowej, ciepłej i zimnej wody, cyrkulacji i pionów kanalizacyjnych na osiedlu Jagiellońskim nr 113-119

Zadanie 3 – Wymiana instalacji gazowej, ciepłej i zimnej wody, cyrkulacji i pionów kanalizacyjnych na osiedlu Oświecenia nr 63-69

Zadanie 4 – Wymiana instalacji gazowej, ciepłej i zimnej wody, cyrkulacji i pionów kanalizacyjnych na osiedlu Oświecenia nr 77-83

Oferta powinna odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, która udostępniana będzie w wersji elektronicznej po przesłaniu dowodu wpłaty na jagiellonskie@osiedlemlodych.pl Wpłatę należy dokonać przelewem na konto PKO BP SA V/O Poznań 35 1020 4027 0000 1102 0035 4092 w wysokości 100,00 zł brutto (słownie: sto złotych 00/100) za każdą specyfikację.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium, którego wysokość określona została w specyfikacji zamówienia odrębnie dla każdego zadania najpóźniej do dnia 15.05.2024 r. do  godz. 1200 przelewem na konto PKO BP SA V/O Poznań 35 1020 4027 0000 1102 0035 4092. Potwierdzoną przez Bank kopię przelewu należy bezwzględnie dołączyć do materiałów ofertowych.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Kierownictwa Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych w Poznaniu, ul. Chyżańska 3, pok. 5 (kancelaria) do dnia 15.05.2024 r. do godz. 1300.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.05.2024 r. o godz. 1500 w siedzibie Kierownictwa Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych w Poznaniu, ul. Chyżańska 3, pok. 9.

 

Termin realizacji zamówienia dla wszystkich zadań: 31.10.2024 r.

Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.