Kierownictwo Osiedla Tysiąclecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wymianę stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych na osiedlu Tysiąclecia w Poznaniu w roku 2024

 

Termin realizacji zadania do 30.09.2024 r.

Termin wpłaty wadium – 7.000,00 zł do dnia 10.04.2024 r.

Termin składania ofert do 11.04.2024 r. do godz. 13.00

Otwarcie ofert nastąpi o godz. 15.00 w siedzibie Kierownictwa Osiedla Tysiąclecia os. Tysiąclecia 70 w Poznaniu, dnia 11.04.2024 r.

Oferty powinny odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, którą zainteresowani otrzymają za odpłatnością (250,00 zł brutto, płatne przelewem na konto PKO BP SA V/O Poznań 54 1020 4027 0000 1902 0035 4134) w Dziale Technicznym w godz. 8.00 – 14.00 tel. 61 8760- 056

 

Kierownictwo Osiedla Tysiąclecia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.