Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

I. Ocieplenie stropu nad piwnicą zaprawą termoizolacyjną na bazie wełny mineralnej skalnej metodą natrysku gr. 10 cm w budynkach na os. Rzeczypospolitej 8-13 i 105-110.
II. Ocieplenie stropu nad piwnicą zaprawą termoizolacyjną na bazie wełny mineralnej skalnej metodą natrysku gr. 10 cm w budynkach na os. Rzeczypospolitej 35-41 i 50-56.
III. Ocieplenie stropu nad piwnicą zaprawą termoizolacyjną na bazie wełny mineralnej skalnej metodą natrysku gr. 10 cm w budynkach na os. Armii Krajowej 18-24, 70-76 i
89-94.

Oferty powinny odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacjach istotnych warunków zamówienia”, które można odebrać w Kierownictwie Osiedli na os. Armii Krajowej 101, pokój nr 3 lub 2 po uprzednim uiszczeniu w kasie Osiedla (os. Armii Krajowej 101, pokój nr 5, w godzinach 9:00-13:00, czwartek w godz. 12:00-16:00) opłaty w wysokości 40 zł+23% VAT za specyfikacje dla jednego zadania. Oferty na wybrane zadania należy składać u Zamawiającego, o.s Armii Krajowej 101, pokój nr 3, w dni robocze w godz. 9:00-11:00 do dnia 5 października 2017 r. do godziny 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 5 października 2017 r. o godzinie 15:00. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.