Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

ocieplenie stropu nad piwnicą zaprawą termoizolacyjną na bazie wełny mineralnej skalnej metodą natrysku gr. 10cm w budynkach na os. Rzeczypospolitej 21-27, 28-34, 57-63 i os. Armii Krajowej 43-49, 50-56.

Oferta powinna odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, którą można odebrać w Kierownictwie Osiedli na os. Armii Krajowej 101 (pokój nr 3 lub 2) po uprzednim uiszczeniu w kasie Osiedla (os. Armii Krajowej 101, pokój nr 5 w godz. 9:00-13:00, czwartek w godz. 12:00-16:00) opłaty w wysokości 40,00 zł+23% VAT.

Ofertę należy składać u Zamawiającego na os. Armii Krajowej 101 (pokój nr 3, w dni robocze w godz. 9:00-11:00) do dnia 28 grudnia br. do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 28 grudnia br. o godzinie 15:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.