Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

ocieplenie stropu nad piwnicą zaprawą termoizolacyjną na bazie wełny mineralnej skalnej metodą natrysku o gr. 10 cm w budynkach na os. Rzeczypospolitej 71-76, os. Armii Krajowej 4-10, 11-17, 25-30 i 36-42.

Oferta powinna odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, którą można odebrać w Kierownictwie Osiedli (os. Armii Krajowej 101, pokój nr 3 lub 2) po uprzednim uiszczeniu w kasie Osiedla (os. Armii Krajowej 101, pokój nr 5 w godz. 9:00-13:00, czwartek w godz. 12:00-16:00) opłaty w wysokości 40,00 zł+23% VAT.

Ofertę należy składać u Zamawiającego (os Armii Krajowej 101 pokój nr 3), w dni robocze w godz. 9:00-11:00 do dnia 19 września br. do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 19 września br. o godzinie 15:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.