Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

zadanie 04-2023 – remont 31 sztuk loggii wraz z robotami towarzyszącymi w budynku 16-kondygnacyjnym na osiedlu Armii Krajowej 95 w Poznaniu.

Oferty powinny odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, którą można odebrać w Kierownictwie Osiedli na os. Armii Krajowej 101 pokój nr 2, po uprzednim uiszczeniu opłaty w wysokości 300 zł netto + 23% VAT za specyfikację przelewem na konto Spółdzielni nr 47 1020 4027 0000 1202 0035 4118.

Kopię przelewu wraz z dokładną nazwą firmy oraz numerem NIP należy bezwzględnie okazać przy odbiorze specyfikacji, celem wystawienia faktury za materiały przetargowe.

Termin realizacji zadania do 15 listopada 2023r, oferenci chcący uczestniczyć w przetargu będą musieli wpłacić wadium w wysokości 9.000 zł na konto Spółdzielni jw.

Oferty należy składać u Zamawiającego na os. Armii Krajowej 101 pokój nr 2, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 8:00-13:00 do dnia 3 lipca br. do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 4 lipca br. o godz. 15:00. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.