Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

zadanie 04-2024 – remont 32 sztuk loggii wraz z robotami towarzyszącymi w budynku 16-kondygnacyjnym na osiedlu Armii Krajowej 95 w Poznaniu.

Kwota i termin wpłaty wadium – 9 000,00 zł do 12.03.2024 r.

Termin składania ofert – do dnia 13.03.2024 r. do godz. 13:00

Otwarcie ofert nastąpi 13.03.2024 r. o godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego na os. Armii Krajowej 101 w Poznaniu.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania oferty, zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w sekretariacie Kierownictwa Osiedli lub uzyskać w wersji elektronicznej po wpłaceniu 615,00 zł brutto  (słownie: sześćset piętnaście złotych 00/100) przelewem na konto Kierownictwa Osiedli – nr 47 1020 4027 0000 1202 0035 4118.

Termin realizacji zadania – do 30.09.2024 r.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Osobami do kontaktu z oferentami są: Paweł Wyszowski, Łukasz Budny, Wojciech Paczkowski tel. 61 877 20 24, armiikrajowej@osiedlemlodych.pl.

Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej  zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.