Kierownictwo Osiedli Stare Żegrze i Polan Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na

remont balkonów i tarasów z robotami towarzyszącymi w lokalach mieszkalnych na os. Stare Żegrze i Polan w Poznaniu w roku 2022.

Oferta powinna odpowiadać  wymogom zawartym w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, która udostępniana będzie w wersji elektronicznej, po przesłaniu dowodu wpłaty na starezegrze@osiedlemlodych.pl. Wpłatę należy dokonać przelewem na konto PKO BP 59 1020 4027 0000 1702 0035 4142 w wysokości 300 zł brutto (słownie: trzysta zł 00/100).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium, którego wysokość określona jest w specyfikacji najpóźniej do 20.07.2022 r. do godz. 12:00 przelewem na podane wyżej konto. Potwierdzoną przez bank kopię przelewu należy bezwzględnie dołączyć do materiałów ofertowych.  Ofertę należy złożyć w siedzibie  Kierownictwa Osiedli Stare Żegrze i Polan w Poznaniu – os. Stare Żegrze 41- 42 do 21.07.2022r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi 21.07.2022 r. o godz. 16:30 w pomieszczeniu Rady Osiedli Stare Żegrze i Polan – os. Stare Żegrze 49A.

Termin realizacji zamówienia do: 30.11.2022 r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.