Kierownictwo Osiedli Stare Żegrze i Polan Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony w oparciu o „Zasady przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień” obowiązujące w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu na:

remont balkonów i tarasów z robotami towarzyszącymi w lokalach mieszkalnych na os. Stare Żegrze i Polan w Poznaniu w roku 2023.

Oferta powinna odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia”, która udostępniana będzie w wersji elektronicznej, po przesłaniu dowodu wpłaty na starezegrze@osiedlemlodych.pl. Wpłatę należy dokonać przelewem na konto PKO BP  59 1020 4027 0000 1702 0035 4142 w wysokości 300 zł brutto (słownie: trzysta zł 00/100).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium, którego wysokość określona jest w specyfikacji najpóźniej do dnia: 30.05.2023 r. przelewem na podane wyżej konto.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Kierownictwa Osiedli Stare Żegrze i Polan w Poznaniu – os. Stare Żegrze 41- 42, do 31.05.2023 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi 31.05.2023 r. o godz. 15:00 w pomieszczeniu Rady Osiedli Stare Żegrze i Polan, os. Stare Żegrze 49A, Poznań

Termin realizacji zamówienia do: 30.11.2023 r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.