Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg  nieograniczony na:

  • zadanie 05-2024 – remont 68 sztuk balkonów w budynkach 4-piętrowych zlokalizowanych na osiedlu Rzeczypospolitej w Poznaniu;

Opłata za SIWZ : 492,00 zł brutto (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100) przelewem na konto Kierownictwa Osiedli – nr 47 1020 4027 0000 1202 0035 4118.

Kwota i termin wpłaty wadium – 18.000,00 zł do 27.05.2024 r.

  • zadanie 06-2024 – remont 34 sztuk balkonów w budynkach 4-piętrowych zlokalizowanych na osiedlu Armii Krajowej w Poznaniu;

Opłata za SIWZ: 492,00 zł brutto  (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100) przelewem na konto Kierownictwa Osiedli – nr 47 1020 4027 0000 1202 0035 4118.

Kwota i termin wpłaty wadium – 9.500,00 zł do 27.05.2024 r.

  • zadanie 07-2024 – remont 45 sztuk balkonów w budynkach 4-piętrowych zlokalizowanych na osiedlu Armii Krajowej w Poznaniu;

Opłata za SIWZ: 492,00 zł brutto  (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100) przelewem na konto Kierownictwa Osiedli – nr 47 1020 4027 0000 1202 0035 4118.

Kwota i termin wpłaty wadium – 12.100,00 zł do 27.05.2024 r.

  • zadanie 09-2024 – remont 20 sztuk balkonów w budynkach 4-piętrowych zlokalizowanych na osiedlu Bohaterów II Wojny Światowej w Poznaniu.

Opłata za SIWZ: 492,00 zł brutto (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100)  przelewem na konto Kierownictwa Osiedli – nr 47 1020 4027 0000 1202 0035 4118.

Kwota i termin wpłaty wadium – 5.000,00 zł do 27.05.2024 r.


Termin składania ofert na wszystkie zadania – do 27.05.2024 r. do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi 28.05.2024 r. o godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego na os. Armii Krajowej 101 w Poznaniu.

Termin realizacji wszystkich zadań 05,06,07,09-2024: do 31.10.2024 r.

Na każde z zadań oferent może złożyć tylko po jednej ofercie.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania oferty, zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w sekretariacie Kierownictwa Osiedli lub uzyskać w wersji elektronicznej po wpłaceniu opłaty w wysokości jw. Osobami do kontaktu z oferentami są: Paweł Wyszowski, Łukasz Budny, Wojciech Paczkowski, tel. 61 877 20 24, armiikrajowej@osiedlemlodych.pl.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu, Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu, jego odwołania lub unieważnienia bez podania przyczyny.