Kierownictwo Osiedla Pomet Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

remont balkonów w budynkach wysokich na ul. Krańcowej  50, 52 i 54 w Poznaniu.

Termin wpłaty wadium – 15.000,00 zł do dnia 16.02.2024 r.
Termin składania ofert do 19.02.2024 r. do godz. 15:00

Otwarcie ofert nastąpi 19.02.2024 r. o godz. 17:00 w siedzibie Kierownictwa Osiedla Pomet

Oferty powinny odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, którą zainteresowani otrzymają za odpłatnością (250,00 zł brutto, płatne przelewem na konto PKO BP SA V/O Poznań 02 1020 4027 0000 1902 0035 4100) w siedzibie Kierownictwa Osiedla Pomet w godz. 8.00 – 14.00, tel. 61 879 47 87.

Kierownictwo Osiedla Pomet zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.