Kierownictwo Osiedla Pomet Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

remont balkonów w budynkach wysokich przy ul. Krańcowej 48, 50, 52 i 54 w Poznaniu.

Termin wpłaty wadium – 15.000,00 zł do 21.01.2023 r.
Termin składania ofert do 23.01.2023 r. do godz. 14.00.

Otwarcie ofert nastąpi 23.01.2023 r. o godz. 17.00 w siedzibie Kierownictwa Osiedla Pomet.

Oferty powinny odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, którą zainteresowani otrzymają za odpłatnością (200,00 zł brutto, płatne przelewem na konto PKO BP SA V/O Poznań 02 1020 4027 0000 1902 0035 4100) w siedzibie Kierownictwa Osiedla Pomet w godz. 8.00 – 14.00, tel. 61 879 47 87.

Kierownictwo Osiedla Pomet zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.