Kierownictwo Osiedla Piastowskiego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

remont balkonów wraz z wymianą osłon balustrad w budynkach 16-kondygnacyjnych na os. Piastowskim 36, 40, 115 w Poznaniu.

Kwota i termin wpłaty wadium – 30.000,00 zł do 10.06.2019 r.
Termin składania ofert – do 11.06.2019 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w dniu 12.06.2019 r.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania oferty, zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w sekretariacie Kierownictwa Osiedla (pok. nr 11) w godz. 10:00-12:00 po wpłaceniu 150 zł brutto przelewem na konto Kierownictwa Osiedla nr 57 1020 4027 0000 1102 0035 4084.

Kierownictwo Osiedla Piastowskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.