Kierownictwo Osiedli Stare Żegrze i Polan Spółdzielni Mieszkaniowa„Osiedle Młodych” w Poznaniu w oparciu o „Zasady przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień” obowiązujące w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

remont balkonów z robotami towarzyszącymi w lokalach mieszkalnych na os. Stare Żegrze w Poznaniu w roku 2024.

Zadanie 1:
Wysokość wadium: 6 000,00 zł
Termin realizacji zamówienia: 18.11.2024 r.

Zadanie 2:
Wysokość wadium: 6 500,00 zł
Termin realizacji zamówienia: 18.11.2024 r.

Oferta powinna odpowiadać  wymogom zawartym w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, która udostępniana będzie w wersji elektronicznej, po przesłaniu  dowodu  wpłaty na starezegrze@osiedlemlodych.pl.Wpłatę należy dokonać przelewem na konto PKO BP – 59 1020 4027 0000 1702 0035 4142 w wysokości 300 zł brutto (słownie: trzysta zł 00/100).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do 31.07.2024 r. przelewem na podane wyżej konto. Oferty za wybrane zadania należy składać w siedzibie Kierownictwa Osiedli Stare Żegrze i Polan w Poznaniu osiedle Stare Żegrze 41- 42, do 01.08.2024 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi 01.08.2023 r. o godz. 17:00 w pomieszczeniu Rady Osiedli Stare Żegrze i Polan, os. Stare Żegrze 49A, Poznań.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.