Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony w oparciu o „Zasady przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień” obowiązujące w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu na:

remont Domu Kultury „Jędruś” (etap 3 – roboty wykończeniowe) na os. Armii Krajowej 101 w Poznaniu.

Oferta powinna odpowiadać wymogom zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która udostępniana będzie w wersji elektronicznej, po przesłaniu dowodu wpłaty na biuro@osiedlemlodych.pl, której należy dokonać przelewem na konto PKO V Oddział w Poznaniu, 47 1020 4027 0000 1502 0035 4068 w wysokości 200,00 zł brutto (słownie: dwieście zł 00/100). Ofertę należy złożyć w siedzibie  Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu (os. Piastowskie 16, pok. 18 – kancelaria) do 6 maja 2020 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi 7 maja 2020r. o godz. 13:00 w Klubie Pracownika – na os. Piastowskim 16 w Poznaniu, bez udziału oferentów.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest p. Arkadiusz Kasperek – tel. 61 879 04 11 w. 317.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.