Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony w oparciu o „Zasady przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień” obowiązujące w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu na:

remont Domu Kultury „Jędruś” na os. Armii Krajowej 101 w Poznaniu: etap 2 – remont Sali Głównej, korytarza i salki Rady Osiedla do realizacji w roku 2019.

Oferta powinna odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”  którą można odbierać w siedzibie Spółdzielni (pokój 416) w godz. 10.00-14.00 po przedstawieniu dowodu wpłaty, której należy dokonać w kasie Spółdzielni w wysokości 200 zł brutto (słownie: dwieście złotych 00/100). Materiały ofertowe wydawane będą osobom upoważnionym za pokwitowaniem, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu pod nr tel. 61 8 790 411 w 317. Warunkiem udziału w przetargu jest uiszczenie przelewem na konto Spółdzielni wadium, którego w wysokości 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100). Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu (os. Piastowskie 16, pok. 18 – kancelaria) do dnia 26 czerwca 2019 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 czerwca 2019 r. o godz. 14.00 w Klubie Pracownika na os. Piastowskim 16 w Poznaniu. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest p. Arkadiusz Kasperek (tel. 61 879 04 11 w. 317).

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.