Kierownictwo Osiedla Piastowskiego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

remont instalacji kanalizacji deszczowej w budynkach nr 40 i 115 na os. Piastowskim w Poznaniu.

Termin składania ofert i wpłaty wadium – 9.600,00 zł do 18.12.2018 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w dniu 18.12.2018 r.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania oferty zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w sekretariacie Kierownictwa Osiedla (pok. nr 11) w godz. 10:00-12:00 po wpłaceniu 150 zł brutto przelewem na konto Kierownictwa Osiedla nr 57 1020 4027 0000 1102 0035 4084.

Kierownictwo Osiedla Piastowskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.